Verandering woon-zorg visie leidt tot aanpassing van de gebouwen

Woonzorgcomplex

Veranderingen in de visie op wonen in combinatie met zorg hebben hun invloed op de bestaande woonzorgcomplexen. Zo worden we vaak gevraagd mee te denken over de mogelijkheden van de verbouwing van gebouwen met een institutioneel karakter. Kunnen deze gebouwen omgebouwd worden naar een gebouwen met een woonkarakter. Met name het gebruik van collectieve natte groepen wordt daarbij heroverwogen. Een natte groep voor elke woning betekent vaak ook dat de wooneenheid als woning gezien kan worden. Dit geeft kwaliteit aan het wonen maar geeft ook een meer individueel karakter aan het wonen. Daarbij kan de bewoner zich ook mee verantwoordelijk voelen en wordt er maximaal een beroep gedaan op wat mensen zelf wel kunnen. Hiermee wordt de zorg ontlast en het betuttelende karakter vermindert.

Ontmoeting en individualisering.

Met de toegenomen nadruk op de individuele woning wordt het steeds belangrijker om ontmoeting als een vanzelfsprekendheid mogelijk te maken. De bewoner hoeft er geen moeite voor te doen. Vaak geven we daarbij elke woongroep van 8 tot 10 bewoners een eigen entree waarbij ze eerst een gezamenlijke woonkamer passeren alvorens ze hun eigen woning in gaan. Door de woonkamers toe te wijzen en te zorgen dat de woongroepen elkaar niet hoeven te doorkruisen ontstaat rust. Deze rust gaat samen met een gevoel van kleinschaligheid en een toename van de kwaliteit van de woonbeleving.

Haalbaarheid en functioneel ontwerp.

Om deze ombouw van bestaande instellingsgebouwen mogelijk te maken brengen wij eerst schetsmatig de mogelijkheden in beeld. We letten daarbij heel goed op bestaande structuren zoals dragende wanden, leidingschachten, gangen en trappen. Wij weten immers dat als we hieraan gaan sleutelen het vaak financieel onhaalbaar wordt. We geven aan wat er juist wel kan binnen het gegeven van het bestaande gebouw. Met relatief eenvoudige ingrepen kunnen we het wonen een nieuw  karakter geven dat aansluit bij de nieuwe woon-zorg visie. De schetsen worden financieel doorgerekend en als businesscase aangeboden aan de beslissers. Hiermee hebben de zorginstellingen met weinig kosten inzicht of een verbouwing wenselijk is, of dat een herplaatsing en nieuwbouw eerder aan de orde zijn. Inzicht in de mogelijkheden in een vroeg stadium zonder hoge advieskosten. Dat is de toegevoegde waarde van LA | Architecten Ingenieurs voor de transformatie van woon/zorg gebouwen. Meedenken in mogelijkheden binnen financiële kaders en beleidsdoelstellingen.

Capaciteit en haalbaarheidsonderzoek

Scenario 1:  transformatie van onzelfstandig naar zelfstandig wonen in 3 groepen met bijbehorende huiskamer en eigen entree

Scenario 2:  transformatie van onzelfstandig naar zelfstandig wonen zonder gemeenschappelijke woonkamer.

Opdracht
Opdrachtgever
Start project
Oplevering

Capaciteit en haalbaarheidsonderzoek
Siza
2016
N.t.b.